تماس مستقیم:  

Blog Layout Four

Blog Layout Four : Uses page template Blog 4

مدیریت پروژه ها EPC

برگزاری دوره مدیریت پروژه های EPC برای مدیران صنعت انرژی خرداد و تیر ماه ۱۳۹۷بیشتر بخوانید

تصویر پروفایلinfo@seasontd.irتیر ۱, ۱۳۹۷

کارگاه جامع mini-MBA

برگزاری کارگاه جامع mini MBA در ۳۲ ساعت، بهمن ۱۳۹۶بیشتر بخوانید

تصویر پروفایلinfo@seasontd.irخرداد ۳۰, ۱۳۹۷

کارگاه قراردادهای استاندارد فیدیک

برگزاری کارگاه آموزش جامع قراردادهای استاندارد فیدیک در ۱۶ ساعت، بهمن ۱۳۹۶بیشتر بخوانید

تصویر پروفایلinfo@seasontd.irخرداد ۳۰, ۱۳۹۷

دوره روشنگری فیدیک

برگزاری دوره آموزش روشنگری فیدیک (FIDIC Awareness) در ۸ ساعت ، ۲۶ بهمن ۱۳۹۶بیشتر بخوانید

تصویر پروفایلinfo@seasontd.irخرداد ۳۰, ۱۳۹۷

کارگاه طراحی و برنامه ریزی کسب و کار

برگزاری کارگاه کاربردی طراحی و برنامه ریزی کسب و کار (Business Design & Planning) در ۵۶ ساعت، بهمن و اسفند۱۳۹۶بیشتر بخوانید

تصویر پروفایلinfo@seasontd.irخرداد ۳۰, ۱۳۹۷

خاطره ۴

خاطره ۱ خاطره ۱ خاطره ۱ خاطره ۱ خاطره ۱ خاطره ۱ خاطره ۱ خاطره ۱ خاطره ۱ خاطره ۱ …بیشتر بخوانید

تصویر پروفایلinfo@seasontd.irخرداد ۲۴, ۱۳۹۷

خاطره ۳

خاطره ۱ خاطره ۱ خاطره ۱ خاطره ۱ خاطره ۱ خاطره ۱ خاطره ۱ خاطره ۱ خاطره ۱ خاطره ۱ …بیشتر بخوانید

تصویر پروفایلinfo@seasontd.irخرداد ۲۴, ۱۳۹۷

خاطره ۲

خاطره ۱ خاطره ۱ خاطره ۱ خاطره ۱ خاطره ۱ خاطره ۱ خاطره ۱ خاطره ۱ خاطره ۱ خاطره ۱ …بیشتر بخوانید

تصویر پروفایلinfo@seasontd.irخرداد ۲۴, ۱۳۹۷

مدیریت پروژه سازمانی: مفاهیم، رویکرد، مدل ها و ابزارها

از حدود ۱۵ سال گذشته که دانش و راهکارهای مدیریت پروژه با شکل کنونی آن و با اقتباس از الگوهای …بیشتر بخوانید

تصویر پروفایلمهندس آرین عقیلیخرداد ۷, ۱۳۹۷

منوهای نصب در پنل مدیریت