CustomsLaw.pngگمرک سازمانی دولتی است که مسئول اجرای قوانین گمرکی و اخذ حقوق و عوارض ورودی (واردات) و خروجی (صادرات) و همچنین مسئول اجرای سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات، ترانزیت و صادرات کالاها می‌باشد. بر همین اساس کلیه دست اندرکاران واردات و صادرات می بایست با ساز و کار و رویه های امور گمرکی و همچنین قوانین گمرکی آشنا باشند تا بتوانند در انطباق با قوانین مذکور و آیین نامه های اجرایی مرتبط با آن امور کسب و پیشه خود را مدیریت و برنامه ریزی نمایند. موسسه توسعه و آموزش فصل در پاسخ با نیاز فعالان حوزه های واردات و صادرات، دوره آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻮر ﮔﻤﺮﮐﯽ و اﺻﻮل ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﮐﺎﻻ را در قالبی کاملا کاربردی و عملی ارائه می نماید. مشارکت در این برنامه آموزشی به داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺷﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ، ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺗﺪارﮐﺎت ﺧﺎرﺟﯽ شرکت ها، ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن و ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺧﺎرﺟﯽ توصیه می شود.


سرفصل های برنامه آموزشی:
سرفصل مطالب این برنامه آموزشی 16 ساعته عبارتست از:
  - ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻮر ﮔﻤﺮﮐﯽ (ﻣﺼﻮب 1390 ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ)
      - ﺗﻌﺎرﯾﻒ، ﺳﺎزﻣﺎن و ﮐﻠﯿﺎت
      - ارزش ﮔﺬاري و ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺒﺪا
      - ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻗﺒﻞ از اﻇﻬﺎر
      - ﻧﮕﻬﺪاري ﮐﺎﻻ در اﻣﺎﮐﻦ ﮔﻤﺮﮐﯽ
      - ﮐﺎﻻي ﻣﺘﺮوﮐﻪ، ضبطی و واﮔﺬاري ﺑﻪ ﮔﻤﺮك
      - ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت و ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻇﻬﺎر و ﺗﺮﺧﯿﺺ
      - روﯾﻪ ﻫﺎي ﮔﻤﺮﮐﯽ
      - ﺗﺨﻠﻔﺎت و ﻗﺎﭼﺎق
      - ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻫﺎ و ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻫﺎ
      - ﮐﺎرﮔﺰار ﮔﻤﺮﮐﯽ
      - ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻌﺪ از ﺗﺮﺧﯿﺺ
      - ﻣﺮاﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﮔﻤﺮﮐﯽ
      - ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﺮرات

  - آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻮر ﮔﻤﺮﮐﯽ (ﻣﺼﻮب 1391 ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان)
      - ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﮐﻠﯿﺎت
      - ﺗﻌﯿﯿﻦ ارزش و ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺒﺪا
      - ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻗﺒﻞ از اﻇﻬﺎر
      - ﻧﮕﻬﺪاري ﮐﺎﻻ در اﻣﺎﮐﻦ ﮔﻤﺮﮐﯽ
      - ﮐﺎﻻي ﻣﺘﺮوﮐﻪ، ﻇﺒﻄﯽ و واﮔﺬاري ﺑﻪ ﮔﻤﺮك
      - ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت و ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻇﻬﺎر و ﺗﺮﺧﯿﺺ
      - روﯾﻪ ﻫﺎي ﮔﻤﺮﮐﯽ
      - ﺗﺨﻠﻔﺎت ﮔﻤﺮﮐﯽ و ﻗﺎﭼﺎق
      - ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻫﺎ و ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻫﺎ
      - ﮐﺎرﮔﺰار ﮔﻤﺮﮐﯽ
      - ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻌﺪ از ﺗﺮﺧﯿﺺ
      - ﻣﺮاﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﮔﻤﺮﮐﯽ
      - ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﺮرات

  - اﺻﻮل ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﮐﺎﻻ
      - ﮐﻠﯿﺎت ﻧﻤﺎﻧﮑﻼﺗﻮر و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﮐﺎﻻ
      - ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﮐﺎﻻ
      - ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺴﻤﺖ اول: ﺣﯿﻮاﻧﺎت زﻧﺪه، ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﯿﻮاﻧﯽ
      - ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺴﻤﺖ دوم: ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﺒﺎﺗﯽ
      - ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم: ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺎ و روﻏﻦ ﻫﺎي ﺣﯿﻮاﻧﯽ و ﻧﺒﺎﺗﯽ
      - ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﭼﻬﺎرم: ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ، ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻫﺎ و آﺑﮕﻮنهای اﻟﮑﻠﯽ و ﺳﺮﮐﻪ ﻫﺎ، ﺗﻮﺗﻮن وﺗﻨﺒﺎﮐﻮ و ﺑﺪل ﺳﺎﺧﺘﻪ آنها
      - ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﻨﺠﻢ: ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻌﺪﻧﯽ
      - ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺸﻢ: ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن
      - ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﻔﺘﻢ: ﻣﻮاد ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ و اﺷﯿﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از آﻧﻬﺎ، ﮐﺎﺋﻮﭼﻮ و اﺷﯿﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از آن
      - ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺸﺘﻢ: ﭘﻮﺳﺖ، ﭼﺮم، ﻟﻮازم ﺳﻔﺮ، ﮐﯿﻒ، اﺷﯿﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از روده
      - ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻬﻢ: ﭼﻮب و اﺷﯿﺎ ﭼﻮﺑﯽ، زﻏﺎل ﭼﻮب، ﭼﻮب ﭘﻨﺒﻪ
      - ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺴﻤﺖ دﻫﻢ: ﺧﻤﯿﺮ ﭼﻮب، ﮐﺎﻏﺬ، ﻣﻘﻮا
      - ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ: ﻣﻮاد ﻧﺴﺠﯽ و ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت آن
      - ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺴﻤﺖ دوازده: ﮐﻔﺶ، ﮐﻼه، ﭼﺘﺮ، ﻋﺼﺎ، ﺷﻼق، ﭘﺮ، ﮔﻞ ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ، اﺷﯿﺎ از ﻣﻮي اﻧﺴﺎن
      - ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﯿﺰده: ﺳﻨﮓ، ﮔﭻ، ﺳﯿﻤﺎن، ﭘﻨﺒﻪ ﻧﺴﻮز و ﻣﻮاد ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
      - ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﭼﻬﺎرده: ﻣﺮوارﯾﺪ، ﺳﻨﮕﻬﺎي ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ، ﻓﻠﺰات ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ، زﯾﻮر آﻻت ﺑﺪﻟﯽ و ﺳﮑﻪ
      - ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻧﺰده: ﻓﻠﺰات ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت آﻧﻬﺎ
      - ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻧﺰده: ﻓﻠﺰات ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت آﻧﻬﺎ
      - ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺎﻧﺰده: ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و وﺳﺎﯾﻞ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ، دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺿﺒﻂ و ﭘﺨﺶ ﺻﻮت، ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن، اﺟﺰا و ﻣﻔﺘﺮﻋﺎت
      - ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﻔﺪه: وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ زﻣﯿﻨﯽ، ﻫﻮاﯾﯽ و درﯾﺎﯾﯽ
      - ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﯿﺠﺪه: آﻻت و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﭘﺘﯿﮏ، ﻋﮑﺎﺳﯽ، آﻻت و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻃﺒﯽ
      - ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻮزده: اﺳﻠﺤﻪ و ﻣﻬﻤﺎت و ﻣﻔﺘﺮﻋﺎت آﻧﻬﺎ
      - ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﯿﺴﺘﻢ : ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﮔﻮﻧﺎ ﮔﻮن
      - ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ: اﺷﯿﺎ ﻫﻨﺮي، ﮐﻠﮑﺴﯿﻮن و ﻋﺘﯿﻘﻪ
      - ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺌﻮاﻻت آزﻣﻮن ﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﮐﺎري و ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي آن ها

مشارکت در این برنامه آموزشی به افراد و گروه های زیر توصیه می شود:
    - ﮐﺎرﮔﺰاران ﮔﻤﺮﮐﯽ و ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺎران
    - مدیران و کارشناسان بازرگانی، خرید خارجی، تدارکات
    - صاحبان و متولیان شرکت های بازرگانی، نمایندگان شرکت های خارجی
    - دانشجويان و فارغ التحصيلان رشته های مدیریت، بازرگانی و مالی
    - مشاوران و كارشناسان حقوقي، بانکی و بازرگانی
    - فعالان حوزه های صادرات و واردات

ساختار کارگاه آموزشی:

        زمان بندی: 16 ساعت در یک جلسه  (از ساعت 9 الی 15)
        سرمایه گذاری (هر نفر): 450 هزار تومان
       زمان برگزاری: برای اطلاع از نزدیک ترین تاریخ برگزاری برنامه های آموزشی و گزینه های ویژه تخفیفاتی، به تقویم آموزشی موسسه توسعه و آموزش فصل مراجعه نمایید.

 
مهندس دبیریآشنایی با طراح، سخنران و مرّبی برنامه آموزشی
مهندس امیر مهدی دبیری، کارشناس ارشد مهندسی مکاترونیک و دانش آموخته کارشناسی مهندسی الکترونیک از دانشگاه آزاد اسلامی می باشد. بیش از یک دهه فعالیت مستمر اجرایی، مشاوره ای، پژوهشی و آموزشی در حوزه مدیریت بازرگانی و همکاری با شرکت های مطرح کشور به عنوان مدیر بازرگانی خارجی و مشاور امور بازرگانی وی را به یکی از صاحبنظران مجرب در حوزه کسب و کار بین الملل و بازرگانی تبدیل نموده است. مهندس دبیری تا کنون دوره های آموزشی متعددی شامل "مدیریت خرید و سفارشات خارجی" ، "آشنایی با فرآیند واردات ، صادرات و ترخیص کالا" ، "اینکوترمز 2010"، "روش های پرداخت در تجارت بین المللی" را در شرکت های بازرگانی ، تولیدی و نیز اتاق های بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی کشور طراحی و تدریس نموده است.  آنچه که وی را از سایر اساتید و مدرسین این حوزه متمایز می نماید، آموزش های کاملا کارگاهی و مبتنی بر مطالعات موردی در حوزه های فوق الذکر می باشد بگونه ای که شرکت کنندگان در برنامه های آموزشی وی تجربه عملی و عینی امور بازرگانی و بانکی، فرآیندهای سفارشات خارجی، صادرات و واردات، حمل و ترخیص را لمس می نمایند و آماده بکارگیری توانمندی های جدید خود در میدان عمل می گردند.

سازمان های علاقه مند به برگزاری درون سازمانی این برنامه می توانند جهت مشاوره، دریافت پروپوزال و اطلاع از شرایط ویژه سفارشی سازی دوره بر اساس چالش های سازمانی با موسسه توسعه و آموزش فصل تماس بگیرند.

 

شما اجازه ارسال نظر در این بخش را ندارید.

تاریخ های برگزاری دوره آموزشی
ثبت نام در دوره های آموزشی

پرداخت آنلاین شهریه

تصاویر و مستندات دوره های آموزشی برگزار شده

مشاوره آموزشی
دوره های درون سازمانی

آدرس محل برگزاری دوره آموزشی

پرسش های متداول
پشتیبانی آنلاین روی تلفن همراه
فهرست دوره های آموزشی
فروشگاه آنلاین
صفحه رسمی در اینستاگرام