VCCourse.pngﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري رﯾﺴﮏ ﭘﺬﯾﺮ ﯾﺎ (ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺧﻄﺮﭘﺬﯾر) ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻻزم ﺑﺮاي ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎي ﻧﻮآور و ﮐـﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺟﻬﺶ و رﺷﺪ ارزش و اﻟﺒﺘﻪ رﯾﺴﮏ ﻓﺮاواﻧﯽ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﯾﯽ رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻮد، ﻣـﻮرد  ﺗﻮﺟـﻪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاراﻧﯽ  ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﺎﻧﻪ ﺧﻮد، ﺷﮑﺎف ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﮐﻤﺒﻮد ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫـﺎي ﮐـﺎرآﻓﺮﯾﻦ را ﺟﺒـﺮان ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ و در ﮔـﺮوه ﺳـﻬﺎمداران آن ﻫـﺎ ﻗـﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار رﯾﺴﮏ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي در ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻣﺪل ﻫﺎي راﻫﺒﺮدي، در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻫﺪف و ارزش اﻓﺰوده و اﻓـﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤـﺖ ﺳﻬﺎم اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. از سرمایه‌گذاری خطرپذیر (Venture Capital) با عنوان ‌های سرمایه‌گذاری جسورانه یا سرمایه‌گذاری کارآفرینی نیز نام می‌برند. رونق و توسعه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر موتور محرکه و محور اصلی رشد محصولات جدید و نوآوری در عرصه فناوری است.

اهداف كارگاه آموزشي
      - آشنایی با مفاهیم و مدل های سرمایه گذاری خطرپذیر
      - آشنایی با فرآیندهای ارزیابی، سرمایه گذاری و تامین مالی
      - آموزش تکنیک های عملی در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺒﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻫﺎي رﯾﺴﮏ ﭘﺬﯾﺮ

سرفصل های آموزشی
این برنامه آموزشی که از نظر محتوا، اهداف آموزشی، نحوه ارائه، ارزیابی، سوابق و توانمندی تیم آموزشی و چارچوب  های بهبود کیفی مستمر؛ منطبق بر استانداردهای بین المللی آموزشی و محتوایی مربوطه می باشد در 8 ساعت ارائه مي گردد. سرفصل هاي برنامه آموزشي مذكور به شرح ذيل مي باشند:
       - ﻣﺮوري ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري رﯾﺴﮏ ﭘﺬﯾﺮ
       - ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري رﯾﺴﮏ ﭘﺬﯾﺮ در اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن
       - آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﺮاﺧﻮان ﻋﺮﺿﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ (PPM)
       - ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﯽ (ﺳﺎﺧﺘﺎرﺑﻨﺪي) ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري رﯾﺴﮏ ﭘﺬﯾﺮ
       - آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري (TermSheet)
       - ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻗﺮارداد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي رﯾﺴﮏ ﭘﺬﯾﺮ
       - آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﺮارداد ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﺎﻣﻪ شرکت ها و ﺻﻨﺪوق رﯾﺴﮏ ﭘﺬﯾﺮ
       - ﻓﺮاﯾﻨﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري در ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري رﯾﺴﮏ ﭘﺬﯾﺮ
       -  ﻣﺒﺎﻧﯽ ارزش ﮔﺬاري در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري رﯾﺴﮏ ﭘﺬﯾﺮ
       - ارزش ﮔﺬاري داﻧﺶ ﻓﻨﯽ و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻌﻨﻮي
       - رﯾﺎﺿﯿﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري رﯾﺴﮏ ﭘﺬﯾر
       - واﮔﺬاري ﺳﻬﺎم ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان داﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان (MBO-MBI)
       - ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺒﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻫﺎي رﯾﺴﮏ ﭘﺬﯾﺮ
       - ﭘﺎﯾﺶ و ﻧﻈﺎرت ﭘﺲ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري و ارﺗﻘﺎي ارزش

ساختار برنامه آموزشی:
         زمان بندی: 8 ساعت در یک جلسه
        سرمایه گذاری (هر نفر): 275 هزار تومان
        زمان برگزاری: برای اطلاع از نزدیک ترین تاریخ برگزاری برنامه های آموزشی و گزینه های ویژه تخفیفاتی، به تقویم آموزشی موسسه توسعه و آموزش فصل مراجعه نمایید.

شركت در این برنامه آموزشی به افراد و گروه های زیر توصیه می شود:
     -  مدیران ارشد و میانی شركت ها و سازمان‌ها
     -  مشاوران کسب و کار، مشاوران تامین مالی و سرمایه گذاری
     -  كارآفرينان و ‌توسعه دهندگان كسب و كارهای استارت آپی
     -  مدیران بخش سرمایه گذاری شرکتهای دولتی و خصوصی
     -  كارشناسان و متخصصين حوزه‌هاي مديريت، سازمان و كسب و كار
     -  افرادی که قصد پیاده سازی و یا جلب حمایت سرمایه گذاران نسبت به ایده های خود را دارند.
     -  افرادي كه به نحوي قصد راه اندازي كسب و كار شخصي خود را دارند.
     -  افرادی که می خواهند با حداکثر سرعت، در مسیر شغلی و حرفه ای خود رشد و پیشرفت نمایند.
     -  علاقه‌مندان به موضوعات کارآفرینی، مديريت مالی و كسب و كار

طراح و مدرس برنامه آموزشی
MrRostami.pngمحمد رستمی، متخصص، مشاور و مدرس مالی و سرمای گذاری و دانش آموخته کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی از دانشگاه تهران می باشد. با محوریت تحلیل مالی شرکت ها و پروژه‌ها از بدو شکل‌گیری تا مرحله بلوغ، حوزه های تخصصی وی شامل ارزشگذاری سهام و دانش فنی، مطالعات موشکافانه و دقیق طرح ها، امکانسنجی و تحقیقات و مطالعات بازار سرمایه  می باشد و به صورت خاص در زمینه ارزیابی اقتصادی و مالی طرح و در زمینه سرمایه‌گذاری جسورانه و سرمایه‌گذاری خصوصی (VC & PE) فعالیت می نماید. تالیف سه کتاب با عناوین مبانی کاربردی سرمایه گذاری ریسک پذیر، ارزشگذاری و مدیریت راهبردی داراییهای معنوی  و سرمایه گذای خصوصی و ارائه ده مقاله ارزشمند در حوزه های مذکور در کنار تدریس دوره های تخصصی مدیریت مالی و سرمایه گذاری در دانشگاه تهران، مرکز تحقیقات دانشگاه شریف، شرکت صنایع کوچک و متوسط و ده ها موسسه آموزشی دیگر مهم ترین عناوین فعالیت های دهه اخیر وی در زمینه توسعه مهارت های مدیریت مالی و سرمایه گذاری را تشکیل می دهند.

 

سازمان های علاقه مند به برگزاری درون سازمانی این برنامه می توانند با موسسه توسعه و آموزش فصل تماس حاصل نمایند.

شما اجازه ارسال نظر در این بخش را ندارید.

تاریخ های برگزاری دوره آموزشی
ثبت نام در دوره های آموزشی

پرداخت آنلاین شهریه

تصاویر و مستندات دوره های آموزشی برگزار شده

مشاوره آموزشی
دوره های درون سازمانی

آدرس محل برگزاری دوره آموزشی

پرسش های متداول
پشتیبانی آنلاین روی تلفن همراه
فهرست دوره های آموزشی
فروشگاه آنلاین
صفحه رسمی در اینستاگرام