مقاله ها

opmframework.png

مرکز توسعه و آموزش فصل در قالب یک چارچوب خدماتی جامع، راهکارهای یکپارچه جهت رفع مشکلات و افزایش چالاکی نظام مدیریت پروژه سازمان ها را ارائه می دهد:

      - تدوین و بهبود متدولوژی مدیریت پروژه سازمانی

      - استقرار ابزارهای مدیریت پروژه سازمانی

      - استقرار و توسعه دفتر مدیریت پروژه

      - تدوین سند راهبری مدیریت پروژه سازمانی

      - ارزیابی بلوغ نظام مدیریت پروژه سازمانی

      - آموزش کارگاهی مدیریت پروژه سازمانی

در صورت نیاز به مشاوره، راهنمایی بیشتر و آشنایی با خدمات مذکور، دریافت مستندات تکمیلی، برگزاری جلسه معارفه و تبادل درخواست ها با ما تماس بگیرید یا فرم درخواست خدمات را تکمیل نمایید.