با وارد نمودن مبلغ مورد نظر و تکمیل فرم صفحه بعد، می توانید نسبت به پرداخت شهریه یا مبلغ سفارشات فروشگاه اقدام نمایید.