مشارکت در آزمون های آنلاین، مستلزم ثبت نام در برنامه آموزشی مربوطه و یا تاییدیه سرپرست مرکز آزمون می باشد.

برای مشارکت در آزمون های آنلاین مرکز توسعه و آموزش فصل، به این صفحه مراجعه نمایید.

OTS.png

اگر برای اوّلین بار می خواهید در آزمون های آنلاین مشارکت نمایید، راهنمای تصویری کاربری سامانه آزمون فصل را از اینجا دریافت و مطالعه نمایید.